กิจกรรม Korat MICE 7 Themes

เส้นทางที่ 1 Fascinating History and Culture ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมการประชุมและเที่ยวเรื่องเดียวกัน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นกิจกรรม “Meeting and Incentive” เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ และพัฒนาเส้นทาง MICE ในพื้นที่เป้าหมายตาม 7 Themes เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา Korat MICE 7 Themes มีเส้นทางดังนี้

ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 แฟกซ์ 0-4424-4739