กิจกรรม Korat MICE Lunch Talk

KORAT MICE Lunch Talk ราชภัฏโคราชร่วมขับเคลื่อนโคราชก้าวสู่ KORAT MICE CITY ลำดับที่ 6 ของประเทศไทยวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการและการประชุม และ สถาบันเครือข่าย MICE City and tourism โคราชเมืองไมซ์ ได้จัดกิจกรรม Korat MICE Lunch Talk ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาสังคม กิจกรรมยกระดับโครงการภาครัฐมุ่งสู่ Korat 4.0 , Smart City , Dry Port และ MICE City ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อน KORAT MICE CITY ลักยภาพเมืองโคราช รวมถึงนโยบายและความสำคัญของ KORAT MICE CITY ต่อด้วย คุณสุรัชน์สา ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้บรรยายถึง การสนับสนุนเมืองไมซ์ และการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์คือหัวใจ จากนั้น คุณอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข รองประธานสภาอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึง บทบาทของภาคเอกชนคือพลังหลักในการผลักดัน KORAT MICE CITY และได้ร่วมกันเสวนา เรื่อง KORAT MICE CITY โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี เป็นผู้ดำเนินการในฐานะผู้แทนจากภาคสถานศึกษา ปิดท้ายด้วย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้และ สถาบันเครือข่าย MICE City and tourism โคราชเมืองไมซ์ ได้เห็นถึงความสำคัญในบทบาทการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาไปสู่การเป็นโคราชเมื่องไมซ์ต่อไป

วันที่ 28 สิงหาคม 63 ณ โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการเมืองไมซ์ จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 แฟกซ์ 0-4424-4739